E+ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

2016/2017 Akademik Yılı Yaz Dönemi

Erasmus+ Staj Hareketliliği İlanı

PROJE NUMARASI: 2016-1-TR01-KA103-026304

NOT: Lütfen ilan detaylarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Staj yapılacak kurumların öğrenciler tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Staj yerlerinin belirlendikten sonra kabul mektuplarının başvuru ile koordinatörlüğümüze şahsen iletilmesi gerekmektedir. Staj yapacağı yerden kabul belgesini koordinatörlüğümüze teslim etmeyen öğrencilerin staj faaliyeti geçersiz sayılacaktır. Başvuru aşamasında eksik evrak tesliminden koordinatörlüğümüz sorumlu değildir.

 • İlan Tarihi05.01.2016
 • Başvuru Başlama Tarihi: 20.02.2017
 • Son Başvuru Tarihi: 17.03.2017 (17.00)
 • İlk Değerlendirme Sonuçları Açıklanma Tarihi: 20.03.2016
 • Yabancı Dil Yazılı Sınavı (İngilizce): Günü, saati ve yeri ilk değerlendirme sonuçlarının açıklanmasıyla duyurulacaktır.
 • Yabancı Dil Sözlü Sınavı (İngilizce): Günü, saati ve yeri Yabancı Dil Yazılı Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla duyurulacaktır.
 • Başvurunun Yapılacağı Yer: Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü / Orman Fakültesi Binası, Kat 1, Ağdacı Kampüsü

Tahmini Kontenjan Sayısı: 16 Öğrenci

Başvuru Belgeleri:

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. 1 Adet Fotoğraf (Başvuru formuna iliştirilecektir) 
 3. Başvuru Formu (Başvuru Formu için tıklayınız. Ayrıca online olarak erasmus.bartin.edu.tr web sitemizden başvuru formunu doldurabilirsiniz)
 4. Öğrenci Belgesi
 5. Güncel Transkript

 

Kontenjanların Eğitim Kademelerine Göre Dağılımı;

Öğrencilerin tahmini kontenjan sayısı eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

Ön Lisans ve Lisans: 12 öğrenci

Yüksek Lisans: 3 öğrenci

Doktora: 1 öğrenci

 

Kontenjanın Birimlere Göre Dağılımı;

Ulusal Ajan ile yapılan hibe sözleşmesinde kurumumuza staj faaliyeti için öngörülen hibe miktarına göre 16 adet öğrenci kontenjanı belirlenmiştir. Toplamda 13 akademik birime tahsis edilen tahmini kontenjan sayısının (16 öğrenci) bu birimlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Öğrenim hareketliliği gerçekleştiremeyen akademik birimler için ayrıca 1’er kontenjan daha verilmiştir.

 

 

Akademik Birimler

Birim Kontenjanı

Toplam Kontenjan

Edebiyat Fakültesi

1 öğrenci

16 Öğrenci

Eğitim Fakültesi

1 öğrenci

Fen Fakültesi

1 öğrenci

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1 öğrenci

İslami İlimler Fakültesi

2 öğrenci

Mühendislik Fakültesi

1 öğrenci

Orman Fakültesi

1 öğrenci

BESYO

1 öğrenci

Meslek Yüksekokulu

2 öğrenci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2 öğrenci

Fen Bilimleri Enstitüsü

1 öğrenci

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1 öğrenci

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

1 öğrenci

 

 

Asgari başarıyı sağlayan öğrencilerin sayısı kontenjan sayısının altında kaldığı takdirde kontenjan kuralları uygulanmayacak olup, seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan fakülte, enstitü veya yüksekokul kontenjanları diğer birimlerden başvuran en başarılı öğrenciden başlanarak adil bir şekilde dağıtılır.

 

Eğitim kademesine göre ayrılan kontenjanlar; Doktora düzeyinde 1, Yüksek Lisans düzeyinde 3 ve Lisans düzeyinde 12 öğrencidir. GNO ve Dil puanı hesap edilerek yapılan sıralamada en başarılı 3 yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisi verilen kontenjan dâhilinde doğrudan yerleştirilirler. 12 lisans ve ön lisans öğrencisi de yüksek lisans veya doktora kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden kalan bölüm kontenjanlarına göre yukarıdaki tabloda belirtilen fakülte ve yüksekokullar dâhilinde sıralanırlar. Bazı fakültelerde kontenjan tanınmasına rağmen, asgari başarı sağlayamayan öğrenci olduğu takdirde, fakültenin kontenjanı diğer fakültelerde en başarılı öğrenciden başlanarak sıradaki öğrenci birimine bakılmaksızın hak kazanmış olur.

 

Staj Faaliyetinin Tanımı

Yükseköğretim kurumunda (üniversitemizde) kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede/kurumda veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Avrupa Birliği Program ülkelerinde yapılması şartı ile staj hareketliliği faaliyetinde bulunacak öğrencinin, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesi beklenir. Öğrencinin staj/uygulama yapacağı sektör, bölümü ile ilgili olmalıdır. Öğrenci bu hareketlilikten, bölümü gereği zorunlu staj faaliyeti için yararlanacağı gibi, zorunlu olmayan stajlar için de yararlanabilmektedir.

 

Staj Yerine Geçmeyen Faaliyetler

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.

 

Faaliyetin Süresi

Öğrenci staj yapacağı kurumda minimum 2 ay (60 gün) tam mesai günü şeklinde çalışma gerçekleştirmesi gerekir. Bu süre 12 aydan fazla olamaz. Mücbir bir sebep olmadığı müddetçe 2 ayın altında gerçekleştirilen faaliyetler geçersizsayılacaktır. Mücbir sebeple* faaliyetin yarıda kesilmesi durumunda faaliyet kaldığı yerden devam edebilecektir. Faaliyetin hibe desteği her öğrenci için 2 ay ile sınırlandırılmıştır. Fakat, yeterli sayıda başvuru olmadığı veya yeterliliği olan adayların sayısı kontenjanın altında kaldığı takdirde faaliyetin hibe desteği süresi uzatılabilir.

Bu proje için hiçbir faaliyetin bitiş tarihi 31 Mayıs 2018’den sonrasını kapsamayacaktır. Öğrenciler staj tarihlerini minimum süreyi kapsamak şartıyla bu tarih öncesinde bitecek şekilde ayarlamalıdırlar.

*Mücbir sebep, tarafların kontrolleri dışında, taraflardan herhangi birinin Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmâlinden kaynaklanmayan ve alınacak her türlü tedbire rağmen önlenemeyeceği ispatlanabilen her türlü öngörülemez istisnai durum veya olaydır. Teçhisat veya malzemelerdeki arıza veya bunların temin edilmesinde gecikme, işverenle anlaşmazlık, grev veya mâli zorluk çekilmesi, yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafca mücbir sebep olarak öne sürülemez

 

Başvuru Yapabilen Öğrenciler

Üniversitemizde tam zamanlı öğrenci statüsünde olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri staj hareketliliğine başvuruda bulunabilir.

 

Başvuru Yapamayan Öğrenciler

Mezun olmuş öğrenciler ve öğrenim hakkını dondurmuş öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir.

 

Faaliyet İçin Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması

     b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

*Birinci kademe: ön lisans, lisans; İkinci kademe: yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas

 

Değerlendirme Aşaması

Öğrenciler başvurularını yaptıktan sonra iki ayrı değerlendirmeden geçeceklerdir. İlk değerlendirme Akademik Kümülatif Not Ortalamasının (Genel Not Ortalaması/GNO) baz alınmasıyla, ikinci değerlendirme ise bir dil sınavı ile dil yeterliliğinin ölçülmesiyle olacaktır. Son başvuru tarihi, yapılacak ilk değerlendirme için verilen son tarih olmaktadır. İkinci değerlendirme için sınav tarihi, ilk değerlendirme sonuçlarının web sitesinde yayınlanacağı tarihte sonuçların ilanı ile açıklanacaktır.

 

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Başvuran adayların değerlendirilmeleri iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk değerlendirmede öğrencilerin kümülatif not ortalamaları (GNO) baz alınacak, eğitim kademesi için belirlenen not ortalamasının altında kalan adaylar elenecektir. Sınırın üstünde kalan öğrenciler daha sonra belirlenecek olan bir tarihte dil sınavına alınacaklardır. Sınavın dili İngilizce’dir. Öğrenci kimliği sınav esnasında yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşup sözlü sınavın değerlendirileceği maksimum puan değeri %25’tir. Diğer bir ifadeyle, dil sınavının %75’ini yazılı bölüm, %25’ini ise sözlü bölüm oluşturmaktadır. B1 (intermediate) düzeyinde başarı sağlayan öğrenciler sınavdan başarı sağlamış olacaklardır. Dil sınavından alınan ve toplam 100 puan üzerinden hesaplanan not değerinin %50’si ile kümülatif not ortalamasının %50’si baz alınarak oluşan yeni bir 100 puanlık ölçek oluşturulacak, başarılı olan ilk 16 öğrenci (tahmini kontenjan) staj yapma hakkı kazanacaktır. Sınava başvurup da, mazeretsiz olarak katılmayacak olan adayların sonraki hareketlilik başvurularında kesinti uygulanacaktır. Katılamayan adaylar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.

 

“+” veya “–“ Puan Uygulaması

Artı/Eksi puan uygulaması, öğrencilerin daha önce aynı eğitim kademesinde hareketlilikten yararlanıp yararlanmadığı, engellilik durumu ya da vatandaşı olduğu ülkeye gidip gitmemesine bağlı olarak yapılır. Dil puanı (%50) ve GNO’ya (%50) bağlı olarak yapılan değerlendirmede oluşan nihai puan üzerinden 10 puan çıkarılır ya da eklenir.

 

Daha önce aynı eğitim kademesinde başvurmuş olan adaylar için (Öğrenim veya Staj Hareketliliği) her başvuru için -10 puan uygulaması yapılacaktır.

 

Başvuruda bulunan engelli öğrencilerimiz için +10 puan uygulaması yapılacaktır.

 

Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesinti uygulanacaktır.

 

Öğrenci vatandaşı olduğu ülkeye hareketlilik gerçekleştirmek istiyorsa -10 puan uygulanacaktır.

 

Sınavda asgari başarı sağlayıp, hibeli kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimiz hibesiz olarak staj hareketliliğinden yararlanabilmektedirler.

 

Sonuçların Açıklanması

Seçilen aday öğrenciler, sonuçları üniversitemiz web sayfası üzerinden duyurular kısmında ve fakültelerin ilan panolarında görebileceklerdir. Ayrıca seçilen ve seçilmeyen adayların e-posta adreslerine mail gönderilecektir. Asil ve yedek olmak üzere iki aday grubu belirlenir. Asil adaylar içerisinde sonuçların açıklanmasından itibaren ilk 15 günlük süreçte feragat hakkını kullanan öğrencilerin yerine yedek listeden yerleştirme yapılır.

 

Başvuru ve değerlendirme aşamasından geçtikten sonra başarılı sayılan ve belirtilen kontenjan dâhilinde sıralamaya giren öğrencilerin seçilmiş olabilmeleri için gidecekleri kurumdan kabul belgesi (davet mektubu vs.) almış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, öğrenciler seçilmiş sayılmayacaklardır.

 

Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Oryantasyon toplantısına katılım zorunludur.

 

Seçim Sonuçlarına İtiraz

Öğrencilerin seçim süreçlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazda bulunacak öğrencinin yapılacak ilk değerlendirme (transkript ve diğer başvuru evrakları üzerinden yapılacak değerlendirme için) sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 gün içerisinde yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. Öğrenci ikinci değerlendirme (dil sınavı) yapıldıktan sonra da sonuçlara itiraz edebilir. Yine yazılı bir şekilde yapılacak olan itirazın 5 gün içerisinde koordinatörlüğümüze sunulmuş olması gerekmektedir. Yapılan itirazlara 3 gün içerisinde yanıt verilecektir. Geçerli bir sebep sunulmadan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Hibe Desteği

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

 

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

Staj (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

 

 

Engelli öğrencilerimiz hareketlilikten yararlanmaya hak kazandıktan sonra, engellilik durumlarını belgelendirerek ek hibe desteği alabilirler. Ek hibe, yurtdışında gerçekleştirilecek faaliyet için yapılacak harcamaların faturalandırıldığı takdirde, toplam hibe miktarı tutarı kadar ayrıca ek hibe alırlar.

 

Hareketlilik İçin Hak Kazanan Öğrenciler

Hareketlilik başvurusunda bulunan öğrenciler için yapılan değerlendirmelerin nihai sonuçları öğrencilerin başvuru esnasında belirtmiş oldukları e-posta adresine gönderilir. Sonuçlar ayrıca kurumun ilgili web sayfalarının duyurular kısmında (http://ir.bartin.edu.tr/http://erasmus.bartin.edu.tr/www.bartin.edu.tr).

 

Seçilen öğrencilerle oryantasyon eğitimi düzenlenecek olup, hareketlilik süreçlerinde karşılaşacakları durumlar, yapılması gerekenler ve ilgili tüm bilgiler bu eğitimde anlatılacaktır. 

 

Hareketlilik öncesinde ve sonrasında OLS (Online Linguistic Support/Çevrimiçi Dil Desteği) değerlendirmesini almak zorundadır.

 

OLS haricinde, öğrenci ayrıca faaliyet sonrasında doldurması gereken çevrimiçi katılımcı anketini de doldurmak zorundadır.

 

Öğrenciye, her iki uygulamayı da tam olarak gerçekleştirmediği durumlarda yapılmayan her bir uygulama için %20 oranında hibe kesintisi uygulanır.

 

Hibe kesintisi uygulanan diğer durumlar ir.bartin.edu.tr web sayfasının hızlı erişim kısmında yer alan “Bartın Üniversitesi Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri Süreçlerine Dair Uyulacak Usul ve Esaslar”da belirtilmiştir.

 

Bu ilanda belirtilmeyen diğer tüm hususlarda Erasmus+ 2016 Uygulama El Kitabı esasları geçerlidir.

 

Staj Yapılabilecek Kurumlar

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir

 

Staj Yapılamayacak Kurumlar

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

- AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

 

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

 

 •  Başvuruda bulunan her öğrenci, Erasmus Uygulama El Kitabı’nda (erasmus.bartin.edu.tr) yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda, ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55