2018/2019 ÖĞRENIM HAREKETLİLİĞİ İLANI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

2018/2019 Akademik Yılı Güz/Bahar Dönemi

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği İlanı

NOT: Lütfen ilan detaylarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Öğrencilerin öğrenim hareketliliği gerçekleştirebileceği anlaşmalı üniversitelerin bölümlere göre listeleri bu ilanda yer almaktadır. Listede belirtilen üniversite ve bölümler haricinde hareketlilik sağlanamayacaktır. Öğrenciler tercihlerini, karşı üniversiteyle yapılan anlaşma gereği verilen kontenjanları dikkate alarak yapmaları gerekmektedir. Başvuru aşamasında eksik evrak tesliminden koordinatörlüğümüz sorumlu değildir.

 

 • İlan Tarihi01.2018
 • Başvuru Başlama Tarihi: 01.2018
 • Son Başvuru Tarihi02.2018 (17.00)
 • İlk Değerlendirme Sonuçları Açıklanma Tarihi02.2018
 • Yabancı Dil Yazılı Sınavı (İngilizce)02.2018
 • Yabancı Dil Sözlü Sınavı (İngilizce): 03.2018
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi03.2018
 • Zorunlu Oryantasyon Eğitimi08.03.2018 (2. Oryantasyon daha sonraki bir tarihte açıklanacaktır)
 • Başvurunun Yapılacağı Yer: Erasmus Koordinatörlüğü / Orman Fakültesi Binası, Kat 1, Ağdacı Kampüsü
 • %80 Katılım Zorunlu 80 Saatlik İngilizce Hazırlık Programı Ders Tarihleri:

10 Mart – 13 Mayıs 2018 (Cumartesi-Pazar)

Sınav haftasına denk gelen 24-25-31 Mart ve 1 Nisan 2018 tarihlerinde ders olmayacaktır.

 • Tahmini Kontenjan Sayısı50 Öğrenci

 

Kontenjanların Eğitim Kademelerine Göre Dağılımı;

Öğrencilerin tahmini kontenjan sayısı eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

Lisans: 40 öğrenci

Yüksek Lisans: 8 öğrenci

Doktora: 2 öğrenci

 

Kontenjanın Birimlere Göre Dağılımı;

Toplam tahmini kontenjan sayısı (50 öğrenci) fakültelerin ve yüksekokulların ilgili bölümlerince yapılan anlaşma sayılarına ve öğrenci sayılarına göre belirlenen kontenjan için hesaplama şu şekilde yapılmıştır:

 

Anlaşması olan birimlerin öğrenci sayılarının %60’ı ve birimlerin anlaşma sayılarının %40 değerleri alınmıştır. Bu değerlerin yüzdelik hesaplamaları yapılarak 50 toplam öğrenci kontenjanına orantılanmıştır.

 

Fakülte & Yüksekokul içinde anlaşması olan birimlerin öğrenci sayıları ve kendi bölümlerinin anlaşma sayılarına göre ayrılan kontenjanlar şu şekildedir aşağıdaki gibidir:

 

Bölümler Bölüm Kontenjanı Fakülteler &

Yüksekokullar

Fakülte/Y.Okul Kontenjanı Toplam Kontenjan
Tüm Bölümler 5 BESYO 5 Öğrenci 50 Öğrenci
Sosyoloji 2 Edebiyat Fakültesi 6 Öğrenci
Türk Dili ve Edebiyatı 2
Felsefe 2
Tüm Bölümler 4 Eğitim Fakültesi 4 Öğrenci
Moleküler Biyoloji ve Genetik 3 Fen Fakültesi 3 Öğrenci
İktisat 3 İİBF 9 Öğrenci
İşletme 3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3
Çevre Mühendisliği 1 Mühendislik Fakültesi 12 Öğrenci
İnşaat Mühendisliği 3
Tekstil Mühendisliği 2
Makine Mühendisliği 4
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 2
Orman Mühendisliği 3 Orman Fakültesi 8 Öğrenci
Orman Endüstri Mühendisliği 3
Peyzaj Mimarlığı 2
Turizm ve Otel İşletmeciliği 3 Meslek Yüksekokulu 3 Öğrenci

 

 

Asgari başarıyı sağlayan öğrencilerin sayısı kontenjan sayısının altında kaldığı takdirde kontenjan kuralları uygulanmayacak olup, seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar bölümlerden başlanarak ait olduğu fakülte, enstitü veya yüksekokullara adil bir şekilde dağıtılır.

 

Eğitim kademesine göre ayrılan kontenjanlar; Doktora düzeyinde 2, Yüksek Lisans düzeyinde 8 ve Lisans düzeyinde 40 öğrencidir. GNO (Genel Not Ortalaması) ve Dil puanı hesap edilerek yapılan sıralamada en başarılı 8 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisi verilen kontenjan dâhilinde doğrudan yerleştirilirler. 40 lisans öğrencisi de yüksek lisans veya doktora kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden kalan bölüm kontenjanlarına göre yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm ve fakülteler dâhilinde sıralanırlar. Bazı bölümlerde kontenjan tanınmasına rağmen, asgari başarı sağlayamayan öğrenci olduğu takdirde, bölümün kontenjanı bağlı olduğu fakülte kontenjanına aktarılır ve o fakülteye ait sıralamada en başarılı olan sıradaki öğrenci bölümüne bakmaksızın hak kazanmış olur.

 

 

Başvuru Belgeleri:

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf (Başvuru formuna iliştirilecektir)
 • Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurunuz. İlan ekinde bulunmaktadır. Ayrıca http://erasmus.bartin.edu.tr sayfasından indirebilirsiniz.)
 • Öğrenci Belgesi
 • Güncel Transkript

 

Öğrenim Faaliyetinin Tanımı

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda (üniversitemizde) kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi önlisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

 

Öğrenim Hareketliliği Sağlanamayacak Faaliyetler

Avrupa Birliği Program Ülkeleri haricinde bir yükseköğretim kurumuna ya da program ülkesi olmasına rağmen anlaşma sağlanmayan bir üniversiteye hareketlilik gerçekleştirilemez. Ayrıca, anlaşmalar bölümler arası yapıldığı için hâlihazırda anlaşmalı bir üniversite olmasına rağmen, öğrencinin kendi bölümünün anlaşması yok ise yine hareketlilik sağlanamaz.

 

Faaliyetin Süresi

Öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunda minimum 3 ay (90 gün) öğrenim görme faaliyetidir. Bu süre 12 aydan fazla olamaz. Mücbir bir sebep olmadığı müddetçe 3 ayın altında gerçekleştirilen faaliyetler geçersiz sayılacaktır. Mücbir sebeple* faaliyetin yarıda kesilmesi durumunda faaliyet kaldığı yerden devam edebilecektir. Faaliyetin hibe desteği her öğrenci için 2 ay ile sınırlandırılmıştır. Fakat, yeterli sayıda başvuru olmadığı veya yeterliliği olan adayların sayısı kontenjanın altında kaldığı takdirde faaliyetin hibe desteği süresi uzatılabilir.

 

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay’a kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 ay’a kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur.

 

Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir. Ancak böyle olması durumunda da bu hareketliliklerin asgari sınırına riayet etmek zorunludur.

 

Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin en az asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.

 

Bu ilanda 2017 ve 2018 proje dönemleri olmak üzere iki ayrı projeden öğrenci gönderilmesi hedeflenmiştir. 2018/2019 akademik yılında sadece güz döneminden yararlanacak olan öğrenciler 2017 yılı projesiyle gönderilecek iken, bu öğrencilerin hareketliliklerinin en geç 31 Mayıs 2019 tarihinde bitmiş olması gerekmektedir. Bahar döneminde de hareketlilik sağlayacak olan öğrencilerin hareketlilikleri, 31 Mayıs 2020 bitiş tarihi olan 2018 projesi ile gerçekleştirileceği için 2018/2019 akademik yılı için herhangi bir süre kısıtlaması içermemektedir.

 

*Mücbir sebep, tarafların kontrolleri dışında, taraflardan herhangi birinin Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmâlinden kaynaklanmayan ve alınacak her türlü tedbire rağmen önlenemeyeceği ispatlanabilen her türlü öngörülemez istisnai durum veya olaydır. Teçhizat veya malzemelerdeki arıza veya bunların temin edilmesinde gecikme, işverenle anlaşmazlık, grev veya mali zorluk çekilmesi, yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafça mücbir sebep olarak öne sürülemez

 

Tam Tanınma

Bölümlerin yapmış olduğu anlaşmalar gereği öğrencilerin derslerinde tam tanınma sağlanması gerekir. Öğrencinin Öğrenim Anlaşmasında belirtilen derslerden başarılı olması durumunda misafir olduğu kurumdan temin edeceği Transkript belgesini kendi üniversitesine teslim etmesini takiben tanınma işlemleri başlar. Öğrenim anlaşmasında karşı kurumda alacağı dersler ve üniversitemizde tanınacağı dersler hareketlilik başlamadan belirlenmektedir.

 

Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler gönderen kurumda tekrar edilir.

 

Başvuru Yapabilen Öğrenciler

Üniversitemizde tam zamanlı öğrenci statüsünde olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir. Yüksek lisans 1. döneminde olan öğrenciler lisans transkriptleri ile; doktora eğitimlerinin 1. döneminde olan öğrenciler yüksek lisans transkriptleri ile başvurabilirler.

 

Başvuru Yapamayan Öğrenciler

Transkripti henüz oluşmamış, mezun olmuş ya da öğrenim hakkını dondurmuş öğrenciler başvuruda bulunamazlar.

 

Faaliyet İçin Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

 

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20 (4 üzerinden) olması

b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50 (4 üzerinden)olması

3- Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (1 dönem için 30 AKTS)

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

*Birinci kademe: ön lisans, lisans; İkinci kademe: yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas

 

Değerlendirme Aşaması

Öğrenciler başvurularını yaptıktan sonra iki ayrı değerlendirmeden geçeceklerdir. İlk değerlendirme Akademik Kümülatif Not Ortalamasının (Genel Not Ortalaması/GNO) baz alınmasıyla, ikinci değerlendirme ise yabancı dil sınavı uygulanarak dil yeterliliğinin ölçülmesiyle olacaktır. Son başvuru tarihi, yapılacak ilk değerlendirme için verilen son tarih olmaktadır. İkinci değerlendirme için sınav tarihi bu ilanda verilmektedir. İlanda bu tarih belirtilmemişse, ilk değerlendirme sonuçlarının web sitesinde yayınlanacağı tarihte sonuçların ilanı ile açıklanacaktır. Son bir takvim yılı içerisinde üniversitemizde yapılan Erasmus+ Öğrenci Hareketlilikleri dil sınavına giren öğrencilerimiz, bu sınavlardan almış oldukları puanları kullanabilirler.

 

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Başvuran adayların değerlendirilmeleri iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk değerlendirmede öğrencilerin kümülatif not ortalamaları (GNO) baz alınacak, eğitim kademesi için belirlenen not ortalamasının altında kalan adaylar elenecektir. Sınırın üstünde kalan öğrenciler ilanda belirtilen tarihte dil sınavınaalınacaklardır. Sınavın dili İngilizce’dir. Öğrenci kimliği sınav esnasında yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşup sözlü sınavın değerlendirileceği maksimum puan değeri %25’tir. Diğer bir ifadeyle, dil sınavının %75’ini yazılı bölüm, %25’ini ise sözlü bölüm oluşturmaktadır. Uygulanacak yazılı sınav, öğrencilerin dilbilgisi/kelime bilgilerini ölçmesinin yanı sıra okuma ve yazma becerilerini de ölçmeye yönelik olacaktır. B1 (intermediate) düzeyinde seçilen öğrenciler üniversitemizce sınavdan başarı sağlamış olacaklardır (Bazı anlaşmalar gereği başvuru yapılan üniversiteler B2 dil düzeyi isteyebilmektedir. Bu üniversitelere yapılan başvurularda sınav sonucu B2 olmayan öğrencilerin başvuruları karşı üniversite tarafından olumsuz sonuçlanabilir. Bu durumda sorumluluk öğrencilerin kendilerine aittir) Dil sınavından alınan ve toplam 100 puan üzerinden hesaplanan not değerinin %50’si ile kümülatif not ortalamasının %50’si baz alınarak oluşan yeni bir 100 puanlık ölçek oluşturulacak, sınavdan 50 puan ve üstü alarak başarılı olan ilk 50 öğrenci (tahmini kontenjan) öğrenim görme hakkı kazanacaktır. Sınava başvurup da, mazeretsiz olarak katılmayacak olan adayların sonraki hareketlilik başvurularında kesinti uygulanacaktır. Katılamayan adaylar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.

 

“+” veya “–“ Puan Uygulaması

Artı/Eksi puan uygulaması, öğrencilerin daha önce aynı eğitim kademesinde hareketlilikten yararlanıp yararlanmadığı, engellilik durumu ya da vatandaşı olduğu ülkeye gidip gitmemesine bağlı olarak yapılır. Dil puanı (%50) ve GNO’ya (%50) bağlı olarak yapılan değerlendirmede oluşan nihai puan üzerinden 10 puan çıkarılır ya da eklenir.

 

Daha önce aynı eğitim kademesinde başvurmuş olan adaylar için (Öğrenim veya Staj Hareketliliğine hibeli veya hibesiz) her bir yararlanma için -10 puan uygulaması yapılacaktır.

 

Başvuruda bulunan şahit ve gazi çocuklarına +15 puan, engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan uygulaması yapılacaktır.

 

Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesinti uygulanacaktır.

 

Öğrenci vatandaşı olduğu ülkeye hareketlilik gerçekleştirmek istiyorsa -10 puan uygulanacaktır.

 

Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesintisi uygulanır. Daha önce hareketliliğe başvurup mazeret bildirmeksizin yabancı dil sınavına girmemiş öğrencilere de sonraki başvurularında -10 puan kesintisi uygulanacaktır.

 

Aynı başvuru döneminde öğrenim ve staj hareketliliğinin her ikisine de başvuru yapan öğrenciler için hareketlilik türünün birinde -10 puan kesintisi uygulanır. Öğrenci hangi hareketlilik türüne eksi puan uygulanacağını dilekçe ile belirtir. Dilekçe ile belirtilmediği takdirde seçim komisyonu, başvuran öğrenciye doğrudan bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde eksi puan uygulamasını bir hareketlilik türüne uygular.

 

Sınavda asgari başarı sağlayıp, hibeli kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimiz hibesiz olaraköğrenim hareketliliğinden yararlanabilmektedirler.

 

Sonuçların Açıklanması

Seçilen aday öğrenciler, sonuçları üniversitemiz web sayfası üzerinden duyurular kısmında ve fakültelerin ilan panolarında görebileceklerdir. Ayrıca seçilen ve seçilmeyen adayların e-posta adreslerine mail gönderilecektir. Asil ve yedek olmak üzere iki aday grubu belirlenir. Asil adaylar içerisinde sonuçların açıklanmasından itibaren ilk 15 günlük süreçte feragat hakkını kullanan öğrencilerin yerine yedek listeden yerleştirme yapılır. Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin yerleşmek istedikleri kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır.

 

Başvuru ve değerlendirme aşamasından geçtikten sonra başarılı sayılan ve belirtilen kontenjan dâhilinde sıralamaya giren öğrencilerin seçilmiş olabilmeleri için gidecekleri kurumdan kabul belgesi (davet mektubu vs.) almış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, öğrenciler seçilmiş sayılmayacaklardır. Karşı üniversitelerin bazıları, üniversitemizden öğrencileri kabul ederken, kendileri de ayrıca bir seçim süreci oluşturabilmektedir.

 

Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Oryantasyon toplantısına katılım zorunludur.

 

Seçim Sonuçlarına İtiraz

Öğrencilerin seçim süreçlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazda bulunacak öğrencinin yapılacak ilk değerlendirme (transkript ve diğer başvuru evrakları üzerinden yapılacak değerlendirme için) sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 gün içerisinde yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. Öğrenci ikinci değerlendirme (dil sınavı) yapıldıktan sonra da sonuçlara itiraz edebilir. Yine yazılı bir şekilde yapılacak olan itirazın 5 gün içerisinde koordinatörlüğümüze sunulmuş olması gerekmektedir. Yapılan itirazlara 3 gün içerisinde yanıt verilecektir. Geçerli bir sebep sunulmadan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Hibe Desteği

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

 

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

 

Hayat Pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 500
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300

 

Engelli öğrencilerimiz hareketlilikten yararlanmaya hak kazandıktan sonra, engellilik durumlarını belgelendirerek ek hibe desteği alabilirler. Ek hibe, yurtdışında gerçekleştirilecek faaliyet için yapılacak harcamaların faturalandırıldığı takdirde, toplam hibe miktarı tutarı kadar ayrıca ek hibe alırlar.

 

Hareketlilik İçin Hak Kazanan Öğrenciler

Hareketlilik başvurusunda bulunan öğrenciler için yapılan değerlendirmelerin nihai sonuçları öğrencilerin başvuru esnasında belirtmiş oldukları e-posta adresine gönderilir. Sonuçlar ayrıca kurumun ilgili web sayfalarının (aşağıda belirtilmektedir) duyurular kısmında yer almaktadır.

 

http://ir.bartin.edu.tr/

http://erasmus.bartin.edu.tr/

http://www.bartin.edu.tr

 

Seçilen öğrencilerle oryantasyon eğitimi düzenlenecek olup, hareketlilik süreçlerinde karşılaşacakları durumlar, yapılması gerekenler ve ilgili tüm bilgiler bu eğitimde anlatılacaktır. Hareketlilik öncesinde öğrencilerimizin dil yeterliliklerinin arttırılması amacıyla ücretsiz dil sınıfları oluşturulacaktır. Bu dil sınıflarına %80 oranında katılım zorunlu tutulacaktır.

 

Hareketlilik öncesinde ve sonrasında OLS (Online Linguistic Support/Çevrimiçi Dil Desteği) değerlendirmesini almak zorundadır. OLS haricinde, öğrenci ayrıca faaliyet sonrasında doldurması gereken çevrimiçi katılımcı anketini de doldurmak zorundadır. Öğrenciye, her iki uygulamayı da tam olarak gerçekleştirmediği durumlarda yapılmayan her bir uygulama için %5 oranında hibe kesintisi uygulanır. Hibe kesintisi uygulanan (başarısızlık sorumsuzluk durumlarında) diğer durumlar ilgili web sayfasında yer alan “Bartın Üniversitesi Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri Süreçlerine Dair Uyulacak Usul ve Esaslar”da belirtilmiştir.

 

Bu ilanda belirtilmeyen diğer tüm hususlarda Erasmus+ 2018 Uygulama El Kitabı esasları geçerlidir.

 

 • Başvuruda bulunan her öğrenci, Erasmus Uygulama El Kitabı’nda (erasmus.bartin.edu.tr) yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda, ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55