Staj Hareketliliği İlanı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

2017/2018 Akademik Yılı

Erasmus+ Staj Hareketliliği İlanı

KA103 Proje No: 2017-1-TR01-KA103-037463

KA103 Konsorsiyum Proje No: 2017-1-TR01-KA103-042015

KA103 Konsorsiyum Proje No: 2017-1-TR01-KA103-041792

NOT: Lütfen ilan detaylarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Staj yapılacak kurumların öğrenciler tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Staj yerlerinin belirlendikten sonra kabul mektuplarının başvuru ile koordinatörlüğümüze şahsen teslim ediniz. Staj yapacağı yerden kabul belgesini koordinatörlüğümüze teslim etmeyen öğrencilerin staj faaliyeti geçersiz sayılacaktır. Başvuru aşamasında eksik evrak tesliminden koordinatörlüğümüz sorumlu değildir.

Bu ilan kapsamında üniversitemiz 2017-1-TR01-KA103-037463 no’lu projesinin haricinde konsorsiyum projesi ile Kastamonu Üniversitesi koordinatörlüğünde, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen proje (2017-1-TR01-KA103-042015) ile Kadın ve Genç Girişim Merkezi Derneği koordinatörlüğünde Uludağ Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen proje (2017-1-TR01-KA103-041792) kapsamında da öğrenci gönderilecektir.

  • İlan Tarihi08.01.2018
  • Başvuru Başlama Tarihi: 08.01.2018
  • Son Başvuru Tarihi23.02.2018 (17.00)
  • İlk Değerlendirme Sonuçları Açıklanma Tarihi26.02.2018
  • Yabancı Dil Yazılı Sınavı (İngilizce)28.02.2018
  • Yabancı Dil Sözlü Sınavı (İngilizce): 02.03.2018
  • Sonuçların Açıklanma Tarihi06.03.2018
  • Zorunlu Oryantasyon Eğitimi08.03.2018 (2. Oryantasyon daha sonraki bir tarihte açıklanacaktır)
  • Başvurunun Yapılacağı Yer: Erasmus Koordinatörlüğü / Orman Fakültesi Binası, Kat 1, Ağdacı Kampüsü
  • %80 Katılım Zorunlu 80 Saatlik İngilizce Hazırlık Programı Ders Tarihleri:

10 Mart – 13 Mayıs 2018 (Cumartesi-Pazar)

Sınav haftasına denk gelen 24-25-31 Mart ve 1 Nisan 2018 tarihlerinde ders olmayacaktır.

 • Tahmini Kontenjan Sayısı: 32 Öğrenci

Başvuru Belgeleri: Başvurular online olarak yapılacak olup, aşağıdaki belgeler sisteme yüklenecektir.

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Başvuru Formu (Başvuru ekranında online olarak yapılacaktır.)
 • Öğrenci Belgesi
 • Güncel Transkript

 ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Kontenjanların Eğitim Kademelerine Göre Dağılımı;

Öğrencilerin tahmini kontenjan sayısı eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ön Lisans ve Lisans: 26 öğrenci

Yüksek Lisans ve Doktora: 6 öğrenci

 

Kontenjanın Birimlere Göre Dağılımı;

Ulusal Ajan ile yapılan hibe sözleşmesinde kurumumuza staj faaliyeti için öngörülen hibe miktarına göre 32 adet öğrenci kontenjanı belirlenmiştir. Toplamda 14 akademik birime tahsis edilen tahmini kontenjan sayısının (32 öğrenci) bu birimlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Öğrenim hareketliliği gerçekleştiremede anlaşma olmayışından kaynaklı dezavantajlı akademik birimler için ayrıca 1’er kontenjan daha verilmiştir.

 

 

Akademik Birimler Birim Kontenjanı Toplam Kontenjan
Edebiyat Fakültesi 2 öğrenci 32 Öğrenci
Eğitim Fakültesi 2 öğrenci
Fen Fakültesi 2 öğrenci
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 öğrenci
İslami İlimler Fakültesi 3 öğrenci
Mühendislik Fakültesi 2 öğrenci
Orman Fakültesi 2 öğrenci
BESYO 2 öğrenci
Meslek Yüksekokulu 3 öğrenci
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3 öğrenci
Ulus Meslek Yüksekokulu 3 öğrenci
Fen Bilimleri Enstitüsü 2 öğrenci
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 öğrenci
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2 öğrenci

Asgari başarıyı sağlayan öğrencilerin sayısı kontenjan sayısının altında kaldığı takdirde kontenjan kuralları uygulanmayacak olup, seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan fakülte, enstitü veya yüksekokul kontenjanları diğer birimlerden başvuran en başarılı öğrenciden başlanarak adil bir şekilde dağıtılır.

Eğitim kademesine göre ayrılan kontenjanlar; Lisansüstü düzeylerde 6, Ön lisans ve Lisans düzeyinde 26 öğrencidir. GNO ve Dil puanı hesap edilerek yapılan sıralamada en başarılı 6 yüksek lisans veya doktora öğrencisi verilen kontenjan dâhilinde doğrudan yerleştirilirler. 26 lisans ve ön lisans öğrencisi de yüksek lisans veya doktora kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden kalan bölüm kontenjanlarına göre yukarıdaki tabloda belirtilen fakülte ve yüksekokullar dâhilinde sıralanırlar. Bazı birimlerde kontenjan tanınmasına rağmen, asgari başarı sağlayamayan öğrenci olduğu takdirde, birimin kontenjanı diğer diğer birimlerde en başarılı öğrenciden başlanarak sıradaki öğrenci birimine bakılmaksızın hak kazanmış olur.

 

Staj Faaliyetinin Tanımı

Yükseköğretim kurumunda (üniversitemizde) kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede/kurumda veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Avrupa Birliği Program ülkelerinde yapılması şartı ile staj hareketliliği faaliyetinde bulunacak öğrencinin, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesi beklenir. Öğrencinin staj/uygulama yapacağı sektör, bölümü ile ilgili olmalıdır. Öğrenci bu hareketlilikten, bölümü gereği zorunlu staj faaliyeti için yararlanacağı gibi, zorunlu olmayan stajlar için de yararlanabilmektedir.

Staj Yerine Geçmeyen Faaliyetler

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.

Faaliyetin Süresi

Öğrenci staj yapacağı kurumda minimum 2 ay (60 gün) tam mesai günü şeklinde çalışma gerçekleştirmesi gerekir. Bu süre 12 aydan fazla olamaz. Mücbir bir sebep olmadığı müddetçe 2 ayın altında gerçekleştirilen faaliyetler geçersiz sayılacaktır. Mücbir sebeple* faaliyetin yarıda kesilmesi durumunda faaliyet kaldığı yerden devam edebilecektir. Faaliyetin hibe desteği her öğrenci için 2 ay ile sınırlandırılmıştır. Fakat, yeterli sayıda başvuru olmadığı veya yeterliliği olan adayların sayısı kontenjanın altında kaldığı takdirde faaliyetin hibe desteği süresi uzatılabilir.

Bu proje için hiçbir faaliyetin bitiş tarihi 31 Mayıs 2019’dan sonrasını kapsamayacaktır. Öğrenciler staj tarihlerini minimum süreyi kapsamak şartıyla bu tarih öncesinde bitecek şekilde ayarlamalıdırlar.

*Mücbir sebep, tarafların kontrolleri dışında, taraflardan herhangi birinin Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmâlinden kaynaklanmayan ve alınacak her türlü tedbire rağmen önlenemeyeceği ispatlanabilen her türlü öngörülemez istisnai durum veya olaydır. Teçhizat veya malzemelerdeki arıza veya bunların temin edilmesinde gecikme, işverenle anlaşmazlık, grev veya mali zorluk çekilmesi, yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafça mücbir sebep olarak öne sürülemez

 

Başvuru Yapabilen Öğrenciler

Üniversitemizde tam zamanlı öğrenci statüsünde olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri staj hareketliliğine başvuruda bulunabilir. Yüksek lisans 1. döneminde olan öğrenciler lisans transkriptleri ile; doktora eğitimlerinin 1. döneminde olan öğrenciler yüksek lisans transkriptleri ile başvurabilirler.

 

 

Başvuru Yapamayan Öğrenciler

Transkripti henüz oluşmamış, mezun olmuş veya öğrenim hakkını dondurmuş öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir.

 

Faaliyet İçin Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması

     b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

*Birinci kademe: ön lisans, lisans; İkinci kademe: yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas

 

Değerlendirme Aşaması

Öğrenciler başvurularını yaptıktan sonra iki ayrı değerlendirmeden geçeceklerdir. İlk değerlendirme Akademik Kümülatif Not Ortalamasının (Genel Not Ortalaması/GNO) baz alınmasıyla, ikinci değerlendirme ise bir dil sınavı ile dil yeterliliğinin ölçülmesiyle olacaktır. Son başvuru tarihi, yapılacak ilk değerlendirme için verilen son tarih olmaktadır. İkinci değerlendirme için sınav tarihi bu ilanda verilmektedir. İlanda bu tarih belirtilmemişse, ilk değerlendirme sonuçlarının web sitesinde yayınlanacağı tarihte sonuçların ilanı ile açıklanacaktır. Son bir takvim yılı içerisinde üniversitemizde yapılan Erasmus+ Öğrenci Hareketlilikleri dil sınavına giren öğrencilerimiz, bu sınavlardan almış oldukları puanları kullanabilirler.

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Başvuran adayların değerlendirilmeleri iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk değerlendirmede öğrencilerin kümülatif not ortalamaları (GNO) baz alınacak, eğitim kademesi için belirlenen not ortalamasının altında kalan adaylar elenecektir. Sınırın üstünde kalan öğrenciler daha sonra belirlenecek olan bir tarihte dil sınavına alınacaklardır. Sınavın dili İngilizce’dir. Öğrenci kimliği sınav esnasında yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşup sözlü sınavın değerlendirileceği maksimum puan değeri %25’tir. Diğer bir ifadeyle, dil sınavının %75’ini yazılı bölüm, %25’ini ise sözlü bölüm oluşturmaktadır. Uygulanacak yazılı sınav, öğrencilerin dilbilgisi/kelime bilgilerini ölçmesinin yanı sıra okuma ve yazma becerilerini de ölçmeye yönelik olacaktır. B1 (intermediate) düzeyinde başarı sağlayan öğrenciler sınavdan başarı sağlamış olacaklardır. Dil sınavından alınan ve toplam 100 puan üzerinden hesaplanan not değerinin %50’si ile kümülatif not ortalamasının %50’si baz alınarak oluşan yeni bir 100 puanlık ölçek oluşturulacak, sınavdan 50 puan ve üstü alarak başarılı olan ilk 32 öğrenci (tahmini kontenjan) staj yapma hakkı kazanacaktır. Sınava başvurup da, mazeretsiz olarak katılmayacak olan adayların sonraki hareketlilik başvurularında kesinti uygulanacaktır. Katılamayan adaylar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.

“+” veya “–“ Puan Uygulaması

Artı/Eksi puan uygulaması, öğrencilerin daha önce aynı eğitim kademesinde hareketlilikten yararlanıp yararlanmadığı, engellilik durumu ya da vatandaşı olduğu ülkeye gidip gitmemesine bağlı olarak yapılır. Dil puanı (%50) ve GNO’ya (%50) bağlı olarak yapılan değerlendirmede oluşan nihai puan üzerinden 10 puan çıkarılır ya da eklenir.

Daha önce aynı eğitim kademesinde başvurmuş olan adaylar için (Öğrenim veya Staj Hareketliliğine hibeli veya hibesiz) her bir yararlanma için -10 puan uygulaması yapılacaktır.

Başvuruda bulunan şahit ve gazi çocuklarına +15 puan, engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan uygulaması yapılacaktır.

Öğrenci vatandaşı olduğu ülkeye hareketlilik gerçekleştirmek istiyorsa -10 puan uygulanacaktır.

Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesintisi uygulanır. Daha önce hareketliliğe başvurup mazeret bildirmeksizin yabancı dil sınavına girmemiş öğrencilere de sonraki başvurularında -10 puan kesintisi uygulanacaktır.

Aynı başvuru döneminde öğrenim ve staj hareketliliğinin her ikisine de başvuru yapan öğrenciler için hareketlilik türünün birinde -10 puan kesintisi uygulanır. Öğrenci hangi hareketlilik türüne eksi puan uygulanacağını dilekçe ile belirtir. Dilekçe ile belirtilmediği takdirde seçim komisyonu, başvuran öğrenciye doğrudan bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde eksi puan uygulamasını bir hareketlilik türüne uygular.

 

Sınavda asgari başarı sağlayıp, hibeli kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimiz hibesiz olarak öğrenim hareketliliğinden yararlanabilmektedirler.

 

Sonuçların Açıklanması

Seçilen aday öğrenciler, sonuçları üniversitemiz web sayfası üzerinden duyurular kısmında ve fakültelerin ilan panolarında görebileceklerdir. Ayrıca seçilen ve seçilmeyen adayların e-posta adreslerine mail gönderilecektir. Asil ve yedek olmak üzere iki aday grubu belirlenir. Asil adaylar içerisinde sonuçların açıklanmasından itibaren ilk 15 günlük süreçte feragat hakkını kullanan öğrencilerin yerine yedek listeden yerleştirme yapılır. Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin yerleşmek istedikleri kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır.

Başvuru ve değerlendirme aşamasından geçtikten sonra başarılı sayılan ve belirtilen kontenjan dâhilinde sıralamaya giren öğrencilerin seçilmiş olabilmeleri için gidecekleri kurumdan kabul belgesi (davet mektubu vs.) almış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, öğrenciler seçilmiş sayılmayacaklardır.

Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Oryantasyon toplantısına katılım zorunludur.

 

Seçim Sonuçlarına İtiraz

Öğrencilerin seçim süreçlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazda bulunacak öğrencinin yapılacak ilk değerlendirme (transkript ve diğer başvuru evrakları üzerinden yapılacak değerlendirme için) sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 gün içerisinde yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. Öğrenci ikinci değerlendirme (dil sınavı) yapıldıktan sonra da sonuçlara itiraz edebilir. Yine yazılı bir şekilde yapılacak olan itirazın 5 gün içerisinde koordinatörlüğümüze sunulmuş olması gerekmektedir. Yapılan itirazlara 3 gün içerisinde yanıt verilecektir. Geçerli bir sebep sunulmadan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Hibe Desteği

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 600
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 400

Engelli öğrencilerimiz hareketlilikten yararlanmaya hak kazandıktan sonra, engellilik durumlarını belgelendirerek ek hibe desteği alabilirler. Ek hibe, yurtdışında gerçekleştirilecek faaliyet için yapılacak harcamaların faturalandırıldığı takdirde, toplam hibe miktarı tutarı kadar ayrıca ek hibe alırlar.

Hareketlilik İçin Hak Kazanan Öğrenciler

Hareketlilik başvurusunda bulunan öğrenciler için yapılan değerlendirmelerin nihai sonuçları öğrencilerin başvuru esnasında belirtmiş oldukları e-posta adresine gönderilir. Sonuçlar ayrıca kurumun ilgili web sayfalarının (aşağıda belirtilmektedir) duyurular kısmında yer almaktadır.

http://ir.bartin.edu.tr/

http://erasmus.bartin.edu.tr/

http://www.bartin.edu.tr

Seçilen öğrencilerle oryantasyon eğitimi düzenlenecek olup, hareketlilik süreçlerinde karşılaşacakları durumlar, yapılması gerekenler ve ilgili tüm bilgiler bu eğitimde anlatılacaktır. Hareketlilik öncesinde öğrencilerimizin dil yeterliliklerinin arttırılması amacıyla ücretsiz dil sınıfları oluşturulacaktır. Bu dil sınıflarına %80 oranında katılım zorunlu tutulacaktır.

Hareketlilik öncesinde ve sonrasında OLS (Online Linguistic Support/Çevrimiçi Dil Desteği) değerlendirmesini almak zorundadır. OLS haricinde, öğrenci ayrıca faaliyet sonrasında doldurması gereken çevrimiçi katılımcı anketini de doldurmak zorundadır. Öğrenciye, her iki uygulamayı da tam olarak gerçekleştirmediği durumlarda yapılmayan her bir uygulama için %5 oranında hibe kesintisi uygulanır. Hibe kesintisi uygulanan (başarısızlık sorumsuzluk durumlarında) diğer durumlar ilgili web sayfasında yer alan “Bartın Üniversitesi Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri Süreçlerine Dair Uyulacak Usul ve Esaslar”da belirtilmiştir.

Bu ilanda belirtilmeyen diğer tüm hususlarda Erasmus+ 2018 Uygulama El Kitabı esasları geçerlidir.

Staj Yapılabilecek Kurumlar

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir

Staj Yapılamayacak Kurumlar

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

- AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

 • Başvuruda bulunan her öğrenci, Erasmus Uygulama El Kitabı’nda (erasmus.bartin.edu.tr) yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda, ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.
TOP